Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší služby. Procházením těchto stránek souhlasíte s jejich použitím. Více informací zde. zavřít

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST

dále „obchodní podmínky“

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE

Věda nás baví o.p.s. Velkopřevorské náměstí 629/7, PSČ 118 00, Praha 1 - Malá Strana
IČ: 242 04 137, DIČ: CZ242 04 137
Statutární orgán - ředitel: Charles Adam Peake
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

III. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • průzkumy zaměřené na úroveň vzdělávání dětí a mládeže v oblasti vědy a výzkumu
  • realizace projektů vedoucích k podpoře gramotnosti dětí a mládeže na poli vědy, techniky a výzkumu
  • organizace kroužků, workshopů i vzdělávacích pobytů pro děti a mládež zaměřených na podporu vědy a kreativity
  • rozvíjení schopností učitelů a lektorů předávat dětem a mládeži vědomosti na poli vědy a kreativity

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Vyjádření zájmu klienta

Na základě projevení zájmu klienta (osobně, mailem, vyplněním papírové přihlášky, přihlášením na internetu) poskytovatel oznámí klientovi podmínky poskytnutí poptávané služby. Zejména pak platební podmínky, podmínky účasti, zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb, termíny a další související okolnosti.

Klient vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami služby poskytovatele písemnou přihláškou. Tuto písemnou přihlášku předá vedoucímu kroužku. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška zaslaná emailem nebo přihlášení klienta na internetu.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká předáním písemné přihlášky poskytovateli. Klient se odevzdáním přihlášky zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky. Smluvní vztah vzniká i doručením přihlášky mailem (viz předchozí odstavec – vyjádření zájmu klienta) nebo registrací (přihlášením) na internetu.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Poskytovatel sdělí zájemci způsob úhrady za poskytovanou službu. Úhrada musí být do pěti dnů od přihlášení a to těmito způsoby:

Složenkou nebo převodem na účet. Poskytovatel klientovi sdělí částku, variabilní symbol a číslo účtu.
V případě požadavku klienta, například v případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta, apod.), je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci. Tyto údaje klient dodá poskytovateli služby. Faktura je vystavena se 14 denní splatností.
Ve výjimečných případech lze provést úhradu hotově. Klient obdrží o platbě daňový doklad.

V případě, že zájemce začne navštěvovat kroužek v průběhu pololetí, bude mu cena snížena a to podle následujících pravidel:

  • začátek účasti na kroužku od 4. hodiny – cena je snížena o 15 % z plné částky
  • začátek účasti na kroužku od 7. hodiny – cena je snížena o 30 % z plné částky
  • začátek účasti na kroužku od 11. hodiny – cena je snížena o 50 % z plné částky

  • v případě využití slevy na sourozence se cena nesnižuje

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

V případě nemožnosti klienta se účastnit aktivity (kroužku, zájmového útvaru), na který je přihlášen, oznámí klient poskytovateli této aktivity tuto skutečnost písemnou formou. Za tuto písemnou formu lze pokládat i doručený email nebo SMS. Poskytovatel o přijetí tohoto oznámení uvědomí klienta.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení klienta poskytovateli.
Ke dni ukončení smluvního vztahu je vypočteno storno poplatek z ceny, kterou klient za službu zaplatil, postupem podle článku VIII. obchodních podmínek. V tomto storno poplatku jsou zohledněny zejména fixní náklady aktivity a absolvované hodiny.

V případě neúčasti klienta na některých lekcích dané aktivity nevzniká nárok klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části. Nárok klienta vzniká pouze v případě ukončení smluvního vztahu, které je popsáno výše.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit a to nejpozději po třetím setkání. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.
Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V případě, že vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může poskytovatel zrušit aktivitu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

VIII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Tyto storno podmínky platí pro všechny služby poskytované podle těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. Nejsou-li stanoveny storno podmínky odlišně, náleží klientovi poměrná část z 50% klientem uhrazené ceny aktivity. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi uskutečněnými aktivitami (lekcemi) a aktivitami (lekcemi), které zbývají do ukončení aktivity.

V případě exkurzí jsou storno podmínky následující. Při odhlášení účastníka exkurze jeden den před konáním akce je storno poplatek ve výši 100% částky. V případě odhlášení účastníka do pěti pracovních dní předem náleží klientovi 50% částky z ceny uhrazené aktivity. V případě doložení lékařského potrzení do třech pracovních dnů po uskutečněné akci, je vrácena klientovi poměrná část za skutečně vzniklé náklady. 

IX. DODÁNÍ SLUŽBY

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách poskytnutí služby (propozice, leták, školní vzdělávací program, projekt, apod.). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel má dále stanoven provozní řád a další podmínky účasti klienta na aktivitě, které jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele a na něž je tímto klient výslovně upozorněn. V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta, může poskytovatel ukončit smluvní vztah i během konání aktivity. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VRATKY

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi cenu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VIII. těchto obchodních podmínek.
Vratku provede poskytovatel na účet klienta na základě písemné žádosti klienta o vrácení poplatku. Žádost by měla zejména obsahovat jméno a příjmení klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být poplatek nebo jeho část vrácen.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

XI. VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu.
Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XII. OSOBNÍ ÚDAJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti.  Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované poskytovatelem podle těchto podmínek. 

Klient se před podáním písemné přihlášky seznámil s těmito VOP, všechny jejich ustanovení považuje za srozumitelné, byly mu dostatečně vysvětleny a neodchylují se závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Strany tímto výslovně vylučují využití § 1799 a/nebo §1800 občanského zákoníku.

Poskytovatel může tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Tato změna bude klientovi oznámena prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Klient je oprávněn změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od počátku platnosti změny obchodními podmínkami s výpovědní lhůtou jeden měsíc ode dne zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

Tyto podmínky jsou platné od  1. 9. 2015.

 

V Praze dne 1. 9. 2015

 

Spolupracujeme